5/5 - (1 vote)

W kraju istnieją trzy sądy pokoju, które pełnią funkcję rozstrzygania różnych spraw. Te sądy znajdują się w Luksemburgu, Esch-sur-Alzette (w okręgu sądowym Luksemburga) i Diekirch (w okręgu sądowym Diekirch).

Sądy pokoju mają kompetencję do rozpatrywania spraw cywilnych i gospodarczych, które zostały przewidziane w przepisach nowego kodeksu postępowania cywilnego lub innych ustaw. Sądy te są odpowiednie jako ostatnia instancja w sprawach, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 2 000 euro, oraz jako pierwsza instancja w sprawach, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 15 000 euro.

Dodatkowo, sądy pokoju mają jurysdykcję w niektórych szczególnych przypadkach, takich jak egzekucja wynagrodzenia za pracę, świadczenia emerytalne lub rentowe, a także podział sum zgromadzonych w celu spłaty długu, niezależnie od jego kwoty.

W większości przypadków postępowanie przed sądem pokoju rozpoczyna się poprzez doręczenie wezwania do stawienia się przed sądem za pośrednictwem komornika sądowego. Niektóre sprawy mogą być wszczęte poprzez złożenie stosownego wniosku w sekretariacie sądu. Strony postępowania mogą reprezentować się samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być adwokat, małżonek, krewny lub powinowaty w linii prostej do trzeciego stopnia włącznie, jak również osoba, która jest odpowiedzialna za prowadzenie sprawy strony lub jej przedsiębiorstwa.

W sprawach karnych, sądy pokoju pełnią funkcję sądów policyjnych. Mają one kompetencję do rozpoznawania spraw dotyczących wykroczeń zagrożonych karą grzywny w wysokości od 25 do 250 euro, a także spraw o występki, które są przekazywane przez Izbę Doradczą do rozpatrzenia przez sądy policyjne.

Ponadto, sądy pokoju rozpatrują sprawy dotyczące wykroczeń, których kary przekraczają stawki orzekane przez sądy policyjne. Od wyroków wydanych przez sądy policyjne zawsze można złożyć apelację, która jest rozpatrywana przez sąd okręgowy. Termin na złożenie apelacji wynosi czterdzieści dni od dnia ogłoszenia wyroku lub od dnia doręczenia wyroku adresatowi, jeśli jest on wyrokiem zaocznym.

Wszystkie sądy pokoju mają również jurysdykcję w sprawach zbiorowych oraz sporach dotyczących umów o pracę i umów o staż. W przypadku tych spraw, środki odwoławcze mogą być składane do Sądu Najwyższego.

Dostęp do baz danych prawniczych jest bezpłatny. Można uzyskać więcej informacji na stronie internetowej sądów powszechnych oraz administracyjnych.

W kraju istnieją trzy sądy pokoju, które pełnią funkcję rozstrzygania różnych spraw. Te sądy znajdują się w Luksemburgu, Esch-sur-Alzette (w okręgu sądowym Luksemburga) i Diekirch (w okręgu sądowym Diekirch).

Sądy pokoju mają kompetencję do rozpatrywania spraw cywilnych i gospodarczych, które zostały przewidziane w przepisach nowego kodeksu postępowania cywilnego lub innych ustaw. Sądy te są odpowiednie jako ostatnia instancja w sprawach, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 2 000 euro, oraz jako pierwsza instancja w sprawach, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 15 000 euro.

Dodatkowo, sądy pokoju mają jurysdykcję w niektórych szczególnych przypadkach, takich jak egzekucja wynagrodzenia za pracę, świadczenia emerytalne lub rentowe, a także podział sum zgromadzonych w celu spłaty długu, niezależnie od jego kwoty.

W większości przypadków postępowanie przed sądem pokoju rozpoczyna się poprzez doręczenie wezwania do stawienia się przed sądem za pośrednictwem komornika sądowego. Niektóre sprawy mogą być wszczęte poprzez złożenie stosownego wniosku w sekretariacie sądu. Strony postępowania mogą reprezentować się samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być adwokat, małżonek, krewny lub powinowaty w linii prostej do trzeciego stopnia włącznie, jak również osoba, która jest odpowiedzialna za prowadzenie sprawy strony lub jej przedsiębiorstwa.

W sprawach karnych, sądy pokoju pełnią funkcję sądów policyjnych. Mają one kompetencję do rozpoznawania spraw dotyczących wykroczeń zagrożonych karą grzywny w wysokości od 25 do 250 euro, a także spraw o występki, które są przekazywane przez Izbę Doradczą do rozpatrzenia przez sądy policyjne.

Ponadto, sądy pokoju rozpatrują sprawy dotyczące wykroczeń, których kary przekraczają stawki orzekane przez sądy policyjne. Od wyroków wydanych przez sądy policyjne zawsze można złożyć apelację, która jest rozpatrywana przez sąd okręgowy. Termin na złożenie apelacji wynosi czterdzieści dni od dnia ogłoszenia wyroku lub od dnia doręczenia wyroku adresatowi, jeśli jest on wyrokiem zaocznym.

Wszystkie sądy pokoju mają również jurysdykcję w sprawach zbiorowych oraz sporach dotyczących umów o pracę i umów o staż. W przypadku tych spraw, środki odwoławcze mogą być składane do Sądu Najwyższego.

strona internetowa sądów powszechnych.

strona internetowa sądów administracyjnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Kwalifikacja do upadłości konsumenckiej

Aby zakwalifikować się do upadłości konsumenckiej w Luksemburgu, istnieją pewne kryteria, które należy spełnić. Osoba składająca wniosek musi udowodnić, że jest niewypłacalna i niezdolna do spłaty swoich długów. Musi również wykazać swoje dobre zamiary dotyczące spłaty długów oraz gotowość do współpracy.Po zakwalifikowaniu się do upadłości konsumenckieancelarią syndyka.