Rate this page

Bułgaria, jako wschodnioeuropejskie państwo, staje w obliczu różnorodnych wyzwań związanych z upadłością i prawem. W dzisiejszych czasach, w obliczu trudności finansowych, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa, potrzebują skutecznych mechanizmów ochrony przed bankructwem. W tym artykule omówimy kluczowe aspekty upadłości i przepisy prawne, które w Bułgarii regulują ten proces.

Co to jest upadłość?

Upadłość to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań wobec wierzycieli, co prowadzi do ogłoszenia niewypłacalności. W Bułgarii, upadłość może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i firm. Wprowadzenie odpowiednich procedur upadłościowych ma na celu zminimalizowanie strat dla wierzycieli i umożliwienie restrukturyzacji dłużnika.

Rodzaje upadłości w Bułgarii

W Bułgarii istnieją dwa główne rodzaje upadłości: upadłość konsumencka i upadłość przedsiębiorstw.

a. Upadłość konsumencka: Wprowadzona w celu pomocy osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką musi udowodnić, że nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań i nie ma aktywów pozwalających na ich spłatę. W przypadku zatwierdzenia wniosku, zostaje powołany syndyk, który zarządza majątkiem dłużnika i prowadzi proces upadłościowy.

b. Upadłość przedsiębiorstw: Przedsiębiorstwa również mogą ubiegać się o upadłość, jeśli ich długi przewyższają aktywa. W takim przypadku, sąd może ogłosić upadłość przedsiębiorstwa i powołać syndyka do zarządzania sprawami majątkowymi firmy. Celem jest zapewnienie jak najlepszego rozwiązania dla wierzycieli i pracowników, a także umożliwienie przedsiębiorstwu restrukturyzacji i kontynuacji działalności.

Procedura upadłościowa

Proces upadłościowy w Bułgarii podlega szczegółowym regulacjom prawnym. Osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, które ubiegają się o upadłość, muszą złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Po zatwierdzeniu wniosku, sąd ogłasza upadłość i powołuje syndyka. Syndyk przeprowadza inwentaryzację aktywów i długów, a następnie prowadzi negocjacje z wierzycielami w celu wypracowania planu spłaty.

Ochrona przed egzekucją

Podczas procesu upadłościowego dłużnik może skorzystać z tzw. “ochrony przed egzekucją”. Oznacza to, że wierzyciele są zobowiązani do wstrzymania wszelkich działań egzekucyjnych, takich jak zajęcie mienia dłużnika, do czasu zakończenia postępowania upadłościowego.

Przywrócenie upadłości

W niektórych przypadkach, jeśli upadłość została ogłoszona z powodu błędów formalnych lub braku istotnych dokumentów, dłużnik może starać się o przywrócenie upadłości. Oznacza to ponowne rozpatrzenie sprawy i możliwość kontynuowania procesu upadłościowego.