4/5 - (1 vote)

Sądy powszechne w Republice Chorwacji składają się z sądów rejonowych (općinski sud) i sądów okręgowych (županijski sud).

Sądy rejonowe:

 • Prowadzą postępowania procesowe, nieprocesowe i egzekucyjne.
 • Rozpoznają sprawy spadkowe oraz sprawy dotyczące rejestru gruntów, a także są odpowiedzialne za prowadzenie rejestru gruntów.
 • Decydują w sprawach karanych, z wyjątkiem tych, które mają przypisane do innych sądów.
 • Rozpatrują sprawy o występki, z wyjątkiem tych, które mają przypisane do innych organów.
 • Zajmują się uznawaniem i wykonaniem orzeczeń sądów zagranicznych oraz decyzji innych organów, które są równoważne orzeczeniom sądowym w danym państwie.
 • Realizują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w ramach swojej właściwości.
 • Współpracują z sądami państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach wchodzących w zakres ich właściwości.
 • Wykonują inne zadania przewidziane prawem.

Sądy okręgowe:

 • Rozpatrują środki zaskarżenia od orzeczeń sądów rejonowych, chyba że przepisy stanowią inaczej.
 • W pierwszej instancji rozpoznają sprawy, które są im przypisane zgodnie z przepisami prawa.
 • Prowadzą czynności wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne w sprawach dotyczących notariuszy, którzy dopuścili się naruszenia zawodowych przepisów postępowania, oraz rozpoznają takie sprawy w pierwszej instancji, jeżeli przepisy prawa przewidują taki tryb postępowania.
 • Rozpatrują środki zaskarżenia od orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych związanych z naruszeniem obowiązków notariusza, jeżeli przepisy prawa przewidują taki tryb postępowania.
 • Realizują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w ramach swojej właściwości.
 • Prowadzą międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w sprawach wchodzących w zakres ich właściwości, z wyjątkiem spraw o występki.
 • Wykonują wyroki zagranicznych sądów w sprawach karnych.
 • Wykonują inne zadania przewidziane prawem.

Sądy okręgowe w Republice Chorwacji

Upadłość konsumencka stała się jednym z najważniejszych narzędzi w systemie prawnym, które daje osobom zadłużonym możliwość rozpoczęcia od nowa. W Chorwacji, procedura ta przeszła wiele zmian i ulepszeń, aby zapewnić ochronę dla osób, które znalazły się w poważnych tarapatach finansowych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej upadłości konsumenckiej w Chorwacji, jej procesowi oraz korzyściom, jakie może przynieść osobom zadłużonym.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej w Chorwacji?

Proces upadłości konsumenckiej w Chorwacji składa się z kilku etapów. Na początku osoba zadłużona musi złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Następnie zostaje powołany syndyk, który sprawuje kontrolę nad majątkiem dłużnika i koordynuje proces spłaty długów. Osoba zadłużona musi również przedstawić plan spłaty długów, który jest następnie zatwierdzany przez sąd. Po zatwierdzeniu planu spłaty, osoba zadłużona rozpoczyna spłatę swoich długów zgodnie z ustalonym harmonogramem. Po pomyślnym zakończeniu procesu, długi zostają umorzone, a osoba zadłużona otrzymuje drugą szansę finansową.