Rate this page

Sprawy cywilne W zakresie rozpoznawania spraw cywilnych, sądy mają następujące uprawnienia w pierwszej instancji:

 1. Rozpoznawanie spraw cywilnych zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym.
 2. Rozpoznawanie spraw dotyczących uznawania orzeczeń sądów innych krajów.
 3. Rozstrzyganie spraw związanych z postępowaniem naprawczym, upadłością i likwidacją, jeśli są one w gestii sądu, oraz rozstrzyganie sporów z nimi związanych.
 4. Rozpoznawanie sporów dotyczących praw własności intelektualnej.
 5. Decydowanie o wnioskach o zarządzenie środkami tymczasowymi przed wszczęciem postępowania; w przypadku tych wniosków sąd orzeka zgodnie z przepisami dotyczącymi sporów gospodarczych lub spraw gospodarczych, w których uzgodniono skorzystanie z arbitrażu. Dotyczy to również wniosków o zarządzenie tymczasowymi środkami ochrony prawnej w sprawach dotyczących własności intelektualnej.
 6. Rozpoznawanie spraw w ramach postępowania nieprocesowego, jeśli przewiduje to ustawa.
 7. Prowadzenie rejestru handlowego.
 8. Rozpoznawanie innych spraw określonych przez ustawę.
 9. Wydawanie postanowień dotyczących pomocy prawnej w postępowaniach cywilnych, karnych i innych rodzajach postępowań.
 10. Wydawanie postanowień dotyczących pomocy prawnej w sprawach transgranicznych.

Właściwość sądów apelacyjnych Zgodnie z ustawą o sądach, sądy apelacyjne mają następujące uprawnienia:

 1. Rozpoznawanie i orzekanie w drugiej instancji w sprawach odwoławczych od orzeczeń sądów rejonowych i okręgowych na obszarze swojej właściwości miejscowej.
 2. Rozstrzyganie sporów dotyczących właściwości między sądami rejonowymi a okręgowymi na obszarze swojej właściwości miejscowej oraz decydowanie o przekierowaniu sprawy do rozpoznania przez inny sąd rejonowy lub okręgowy na obszarze swojej właściwości miejscowej.
 3. Wykonywanie innych czynności określonych przez ustawę.

Wykaz sądów

Prawnicze bazy danych Nazwa i URL bazy danych: Sodstvo Republike Slovenije (Sądy Republiki Słowenii) Dostęp do tej bazy danych jest nieodpłatny. Baza danych zawiera informacje na temat systemu sądownictwa Republiki Słowenii, administracji sądowej oraz rejestrów publicznych, takich jak rejestr nieruchomości i rejestr sądowy. Więcej informacji można znaleźć na powiązanej stronie internetowej Wykazu sądów.

Kto może ubiegać się o upadłość konsumencką w Słowenii?

W Słowenii upadłość konsumencka jest dostępna dla obywateli słoweńskich, jak również dla osób mających stałe miejsce zamieszkania w kraju. Istnieje kilka warunków, które muszą być spełnione, aby ubiegać się o upadłość konsumencką w Słowenii:

Osoba musi być w stanie niewypłacalności, co oznacza, że nie jest w stanie spłacić swoich długów w sposób regularny.

Osoba musi mieć przynajmniej dwa wierzycieli.

Osoba musi mieć udokumentowane dochody lub majątek.