4/5 - (1 vote)

W Niemczech system sądownictwa obejmuje szereg różnych sądów, zależnych od rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu. W przypadku spraw cywilnych istnieją różne sądy właściwe, które rozpatrują sprawy na różnych poziomach instancji.

Sądy rejonowe, zwane Amtsgerichte, są właściwe w pierwszej instancji do rozpatrywania wielu spraw cywilnych. Obejmują one sprawy, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5000 euro. Sądy rejonowe mają także jurysdykcję w niektórych innych sprawach, takich jak najem, prawo rodzinne i alimenty, niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Rozpatrują one sprawy w składzie jednoosobowym, czyli jednym sędzią.

Sądy krajowe, nazywane Landgerichte, są właściwe w pierwszej instancji dla wszystkich spraw cywilnych, które nie należą do kompetencji sądów rejonowych. Są to zazwyczaj sprawy, których wartość przedmiotu sporu przekracza 5000 euro. W zasadzie sądy krajowe również rozpatrują sprawy w składzie jednoosobowym. Jednak skomplikowane i istotne sprawy są rozpatrywane przez izby, które składają się z maksymalnie trzech sędziów zawodowych.

W drugiej instancji, sądy krajowe rozpatrują odwołania od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe w sprawach cywilnych. Odwołania są rozpatrywane przez izby złożone zazwyczaj z trzech sędziów.

Dodatkowo, w sądach krajowych mogą istnieć izby ds. gospodarczych, które zajmują się rozpatrywaniem sporów gospodarczych w pierwszej i drugiej instancji. Składają się one z jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch przedsiębiorców jako ławników.

Wyższe sądy krajowe, zwane Oberlandesgerichte, zazwyczaj pełnią rolę sądów drugiej instancji. W sprawach cywilnych rozpatrują odwołania od orzeczeń sądów krajowych i rejonowych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Izby w wyższych sądach krajowych zwykle składają się z trzech sędziów zawodowych. Jednak sprawy cywilne, które nie są szczególnie złożone i nie mają zasadniczego znaczenia, mogą być przekazywane do rozpatrzenia przez skład jednoosobowy.

Najwyższym sądem powszechnym jest Trybunał Federalny, znany jako Bundesgerichtshof. Jest to sąd najwyższej instancji, zajmujący się wyłącznie skargami kasacyjnymi. Izby Trybunału Federalnego składają się z pięciu sędziów zawodowych. To tam są rozpatrywane sprawy, które zostały zaskarżone w ramach procedury kasacyjnej i podnoszą istotne kwestie prawnicze.

Procedura upadłości konsumenckiej w Niemczech

Procedura upadłości konsumenckiej w Niemczech składa się z kilku etapów. Najpierw należy złożyć wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego w sądzie. Następnie sąd mianuje kuratora, który odpowiada za zarządzanie majątkiem dłużnika i nadzorowanie procesu spłaty długów. W trakcie trwania postępowania dłużnik jest zobowiązany do wpłacania określonej kwoty co miesiąc, która zostaje podzielona pomiędzy wierzycieli.